Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần

Mục lục

Chương 1: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (1 )

Chương 2: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (2 )

Chương 3: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (3)

Chương 4: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (4)

Chương 5: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (5)

Chương 6: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (6)

Chương 7 : Muốn tôi, hay là muốn mạng? (7 )

Chương 8 : Muốn tôi, hay là muốn mạng? (8 )

Chương 9: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (9 )

Chương 10: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (10 )

Chương 11 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (1)

Chương 12 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (2)

Chương 13 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (3)

Chương 14 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (4)

Chương 15 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (5)

Chương 16 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (6)

Chương 17 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (7)

Chương 18 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (8)

Chương 19 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (9)

Chương 20 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (10)

Chương 21: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (1 )

Chương 22: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (2 )

Chương 23: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (3)

Chương 24: Em muốn tôi làm sao phụ trách? (4)

Chương 25: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (5 )

Chương 26: Em muốn tôi phụ trách thế nào? (6 )

Chương 27: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (7 )\r

Chương 28: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (8)

Chương 29: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (9)

Chương 30: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (10)

Chương 31 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (1)

Chương 32 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (2)

Chương 33 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (3)

Chương 34 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (4)

Chương 35 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (5)

Chương 36 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (6)

Chương 37 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (7)

Chương 38 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (8)

Chương 39 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (9)

Chương 40 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (10)

Chương 41: Cô gái nhỏ hái dưa chuột! (1 )

Chương 42: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (2 )

Chương 43: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (3 )

Chương 44: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (4 )

Chương 45: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (5 )

Chương 46: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (6 )

Chương 47: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (7)

Chương 48: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (8 )

Chương 49: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (9 )

Chương 50: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (10 )

Chương 51 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (1)

Chương 52 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (2)

Chương 53 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (3)

Chương 54 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (4)

Chương 55 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (5)

Chương 56 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (6)

Chương 57 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (7)

Chương 58 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (8)

Chương 59 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (9)

Chương 60 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (10)

Chương 61: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (1 )

Chương 62: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (2 )

Chương 63: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (3 )\r

Chương 64: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (4 )

Chương 65: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (5 )

Chương 66: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (6 )\r

Chương 67: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (7 )

Chương 68: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (8 )

Chương 69: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (9 )

Chương 70: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (10 )

Chương 71 : Em đây gọi là có oán phải trả! (1)

Chương 72 : Em đây gọi là có oán phải trả! (2)

Chương 73 : Em đây gọi là có oán phải trả! (3)

Chương 74 : Em đây gọi là có oán phải trả! (4)

Chương 75 : Em đây gọi là có oán phải trả! (5)

Chương 76 : Em đây gọi là có oán phải trả! (6)

Chương 77 : Em đây gọi là có oán phải trả! (7)

Chương 78 : Em đây gọi là có oán phải trả! (8)

Chương 79 : Em đây gọi là có oán phải trả! (9)

Chương 80 : Em đây gọi là có oán phải trả! (10)

Chương 81: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (1 )

Chương 82: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (2 )

Chương 83: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (3 )

Chương 84: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (4 )

Chương 85: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (5 )

Chương 86: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (6 )

Chương 87: Toàn tự động hay là bán tự động? (1 )

Chương 88: Toàn tự động hay là bán tự động? (2 )\r

Chương 89: Toàn tự động hay là bán tự động? (3 )

Chương 90: Toàn tự động hay là bán tự động? (4 )\r

Chương 91 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (5 )

Chương 92 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (6 )

Chương 93 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (7)

Chương 94 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (8)

Chương 95 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (9)

Chương 96 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (10)

Chương 97 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (11)

Chương 98: Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (12)

Chương 99 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (13)

Chương 100 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (14)

Chương 101: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (1 )

Chương 102: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (2 )

Chương 103: Cô gái bán mình không bán cười! (3 )

Chương 104: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (4 )

Chương 105: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (5 )

Chương 106: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (6 )

Chương 107: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (7 )

Chương 108: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (8 )

Chương 109: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (9 )

Chương 110: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (10 )

Chương 111 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \"!(1)

Chương 112 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \"!(2)

Chương 113 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \"!(3)

Chương 114 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \"!(4)

Chương 115 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \"!(5)

Chương 116 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \"!(6)

Chương 117 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \" (7)

Chương 118 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \"!(8)

Chương 119 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \"!(9)

Chương 120: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (1)

Chương 121: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (2 )

Chương 122: Anh là người đàn ông duy nhất của em! (3 )

Chương 123: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (4 )\r

Chương 124: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (5 )

Chương 125: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (6 )

Chương 126: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (7 )

Chương 127: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (8 )

Chương 128: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (9 )

Chương 129: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (10 )

Chương 130: Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (1)

Chương 131 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (2)

Chương 132 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (3)

Chương 133 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (4)

Chương 134 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (5)

Chương 135 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (6)

Chương 136 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (7)

Chương 137 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (8)

Chương 138 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (9)

Chương 139 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (10)

Chương 140: Cái gọi là khó chịu, chính là như thế! (1)

Chương 141: Cái gọi là khó chịu, chính là như thế! (2 )

Chương 142: Cái gọi là khó chịu, chính là như thế! (3 )

Chương 143: Cái gọi là khó chịu, chính là như thế! (4 )

Chương 144: Cái gọi là khó chịu, chính là như thế! (5 )

Chương 145: Cái gọi là khó chịu, chính là như thế! (6)

Chương 146: Nếu nói khó chịu, chính là như thế! (7 )

Chương 147: Nếu nói khó chịu, chính là như thế! (8 )

Chương 148: Cái gọi là khó chịu, chính là như thế! (9 )

Chương 149: Cái gọi là khó chịu, chính là như thế! (10 )

Chương 150: Tôi không thể nào là tiểu tam! (1 )

Chương 151 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (2)

Chương 152 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (3)

Chương 153 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (4)

Chương 154 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (5)

Chương 155 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (6)

Chương 156 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (7)

Chương 157 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (8)

Chương 158 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (9)

Chương 159 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (10)

Chương 160: Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (1)

Chương 161: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (2 )

Chương 162: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (3 )

Chương 163: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (4 )

Chương 164: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (5 )

Chương 165: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (6 )

Chương 166: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (7 )

Chương 167: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (8 )

Chương 168: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (9 )

Chương 169: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (10 )

Chương 170: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (11)

Chương 171 : Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (12)

Chương 172 : Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (13)

Chương 173 : Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (14)

Chương 174 : Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (16)

Chương 175 : Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (17)

Chương 176 : Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (18)

Chương 177 : Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (19)

Chương 178 : Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (20)

Chương 179: Máy rút tiền hay máy gửi ngân hàng (1)

Chương 180: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (2 )

Chương 181: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (3)

Chương 182: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (4 )

Chương 183: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (5 )

Chương 184: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (6 )

Chương 185: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (7 )

Chương 186: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (8 )

Chương 187: Máy rút tiền hay là máy rút ngân hàng? (9 )

Chương 188: Máy rút tiền hay là máy rút ngân hàng? (10 )

Chương 189: Máy rút tiền hay là máy rút ngân hàng? (11 )

Chương 190 : Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (12)

Chương 191 : Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (13)

Chương 192: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (13)

Chương 193: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (15)

Chương 194: Máy Rút Tiền Hay Là Máy Gửi Ngân Hàng? (16)

Chương 195: Máy Rút Tiền Hay Là Máy Gửi Ngân Hàng? (17)

Chương 196: Máy Rút Tiền Hay Là Máy Gửi Ngân Hàng? (18)

Chương 197: Máy Rút Tiền Hay Là Máy Gửi Ngân Hàng? (19)

Chương 198: Máy Rút Tiền Hay Là Máy Gửi Ngân Hàng? (20)

Chương 199: Bạc Cẩm, Tìm Bạn Trai Đi! (1)

Chương 200: Bạc Cẩm, Tìm Bạn Trai Đi! (2)

Đọc Truyện liên quan

Đọc truyện Ngạo kiều nam thần ở nhà ta: 99 lần nói yêu ngươi - Diệp Phi Dạ

Đọc truyện P1- Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày - Diệp Phi Dạ (đang update)

Đọc truyện Hàng Tỷ Cưng Chiều Vợ: Nam Thần Hôn Sâu 101℃

Đọc truyện [DROP] TÌNH NHÂN BÍ MẬT CỦA THIẾU TƯỚNG: BẢO BỐI, ĐỪNG CHẠY - DIỆP PHI DẠ.

Đọc truyện Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí- Diệp Phi Dạ - PHẦN 2

Đọc truyện Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách : Hôn Sai 55 Lần - Diệp Phi Hạ

Đọc truyện Hôn Sai 55 Lần-Diệp Phi Dạ

Đọc truyện (PHẦN 2) THIẾU PHU NHÂN VÔ LẠI - DIỆP PHI DẠ

Đọc truyện Hôn nhân mạnh mẽ sếp tha cho tôi đi - Giáp Đồng

Đọc truyện Bà Xã Triệu Đô Mua 1 Tặng 1

Từ khóa google: THIẾU PHU NHÂN VÔ LẠI - DIỆP PHI DẠ, Đọc truyện THIẾU PHU NHÂN VÔ LẠI - DIỆP PHI DẠ