Đọc Truyện Đọc truyện theo thể loại Đọc truyện hay nhất tuần

Mục lục

Chương 1: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (1 )

Chương 2: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (2 )

Chương 3: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (3)

Chương 4: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (4)

Chương 5: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (5)

Chương 6: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (6)

Chương 7 : Muốn tôi, hay là muốn mạng? (7 )

Chương 8 : Muốn tôi, hay là muốn mạng? (8 )

Chương 9: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (9 )

Chương 10: Muốn tôi, hay là muốn mạng? (10 )

Chương 11 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (1)

Chương 12 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (2)

Chương 13 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (3)

Chương 14 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (4)

Chương 15 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (5)

Chương 16 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (6)

Chương 17 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (7)

Chương 18 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (8)

Chương 19 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (9)

Chương 20 : Anh đẹp trai, tối nay gặp chứ? (10)

Chương 21: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (1 )

Chương 22: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (2 )

Chương 23: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (3)

Chương 24: Em muốn tôi làm sao phụ trách? (4)

Chương 25: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (5 )

Chương 26: Em muốn tôi phụ trách thế nào? (6 )

Chương 27: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (7 )\r

Chương 28: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (8)

Chương 29: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (9)

Chương 30: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (10)

Chương 31 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (1)

Chương 32 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (2)

Chương 33 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (3)

Chương 34 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (4)

Chương 35 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (5)

Chương 36 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (6)

Chương 37 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (7)

Chương 38 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (8)

Chương 39 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (9)

Chương 40 : Chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm! (10)

Chương 41: Cô gái nhỏ hái dưa chuột! (1 )

Chương 42: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (2 )

Chương 43: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (3 )

Chương 44: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (4 )

Chương 45: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (5 )

Chương 46: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (6 )

Chương 47: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (7)

Chương 48: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (8 )

Chương 49: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (9 )

Chương 50: Cô gái nhỏ hái dưa leo! (10 )

Chương 51 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (1)

Chương 52 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (2)

Chương 53 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (3)

Chương 54 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (4)

Chương 55 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (5)

Chương 56 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (6)

Chương 57 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (7)

Chương 58 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (8)

Chương 59 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (9)

Chương 60 : Bạc tiểu thư, tiêu chuẩn thu phí như thế nào? (10)

Chương 61: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (1 )

Chương 62: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (2 )

Chương 63: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (3 )\r

Chương 64: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (4 )

Chương 65: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (5 )

Chương 66: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (6 )\r

Chương 67: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (7 )

Chương 68: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (8 )

Chương 69: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (9 )

Chương 70: Em sẽ để cho anh rất thoải mái! (10 )

Chương 71 : Em đây gọi là có oán phải trả! (1)

Chương 72 : Em đây gọi là có oán phải trả! (2)

Chương 73 : Em đây gọi là có oán phải trả! (3)

Chương 74 : Em đây gọi là có oán phải trả! (4)

Chương 75 : Em đây gọi là có oán phải trả! (5)

Chương 76 : Em đây gọi là có oán phải trả! (6)

Chương 77 : Em đây gọi là có oán phải trả! (7)

Chương 78 : Em đây gọi là có oán phải trả! (8)

Chương 79 : Em đây gọi là có oán phải trả! (9)

Chương 80 : Em đây gọi là có oán phải trả! (10)

Chương 81: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (1 )

Chương 82: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (2 )

Chương 83: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (3 )

Chương 84: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (4 )

Chương 85: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (5 )

Chương 86: Đem nó đóng gói, đưa hàng đến cửa! (6 )

Chương 87: Toàn tự động hay là bán tự động? (1 )

Chương 88: Toàn tự động hay là bán tự động? (2 )\r

Chương 89: Toàn tự động hay là bán tự động? (3 )

Chương 90: Toàn tự động hay là bán tự động? (4 )\r

Chương 91 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (5 )

Chương 92 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (6 )

Chương 93 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (7)

Chương 94 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (8)

Chương 95 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (9)

Chương 96 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (10)

Chương 97 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (11)

Chương 98: Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (12)

Chương 99 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (13)

Chương 100 : Toàn bộ tự động hay là bán tự động? (14)

Chương 101: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (1 )

Chương 102: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (2 )

Chương 103: Cô gái bán mình không bán cười! (3 )

Chương 104: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (4 )

Chương 105: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (5 )

Chương 106: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (6 )

Chương 107: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (7 )

Chương 108: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (8 )

Chương 109: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (9 )

Chương 110: Cô gái nhỏ bán mình không bán cười! (10 )

Chương 111 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \"!(1)

Chương 112 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \"!(2)

Chương 113 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \"!(3)

Chương 114 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \"!(4)

Chương 115 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \"!(5)

Chương 116 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \"!(6)

Chương 117 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \" (7)

Chương 118 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \"!(8)

Chương 119 : Trên người của anh có chứa \"Hung khí \"!(9)

Chương 120: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (1)

Chương 121: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (2 )

Chương 122: Anh là người đàn ông duy nhất của em! (3 )

Chương 123: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (4 )\r

Chương 124: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (5 )

Chương 125: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (6 )

Chương 126: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (7 )

Chương 127: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (8 )

Chương 128: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (9 )

Chương 129: Anh là người đàn ông đầu tiên của em! (10 )

Chương 130: Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (1)

Chương 131 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (2)

Chương 132 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (3)

Chương 133 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (4)

Chương 134 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (5)

Chương 135 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (6)

Chương 136 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (7)

Chương 137 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (8)

Chương 138 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (9)

Chương 139 : Em thật không cần tôi chịu trách nhiệm? (10)

Chương 140: Cái gọi là khó chịu, chính là như thế! (1)

Chương 141: Cái gọi là khó chịu, chính là như thế! (2 )

Chương 142: Cái gọi là khó chịu, chính là như thế! (3 )

Chương 143: Cái gọi là khó chịu, chính là như thế! (4 )

Chương 144: Cái gọi là khó chịu, chính là như thế! (5 )

Chương 145: Cái gọi là khó chịu, chính là như thế! (6)

Chương 146: Nếu nói khó chịu, chính là như thế! (7 )

Chương 147: Nếu nói khó chịu, chính là như thế! (8 )

Chương 148: Cái gọi là khó chịu, chính là như thế! (9 )

Chương 149: Cái gọi là khó chịu, chính là như thế! (10 )

Chương 150: Tôi không thể nào là tiểu tam! (1 )

Chương 151 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (2)

Chương 152 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (3)

Chương 153 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (4)

Chương 154 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (5)

Chương 155 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (6)

Chương 156 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (7)

Chương 157 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (8)

Chương 158 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (9)

Chương 159 : Em mới không thể nào là Tiểu Tam! (10)

Chương 160: Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (1)

Chương 161: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (2 )

Chương 162: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (3 )

Chương 163: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (4 )

Chương 164: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (5 )

Chương 165: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (6 )

Chương 166: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (7 )

Chương 167: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (8 )

Chương 168: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (9 )

Chương 169: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (10 )

Chương 170: Người nào so với ai khác càng không cần mặt mũi? (11)

Chương 171 : Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (12)

Chương 172 : Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (13)

Chương 173 : Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (14)

Chương 174 : Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (16)

Chương 175 : Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (17)

Chương 176 : Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (18)

Chương 177 : Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (19)

Chương 178 : Ai so với ai khác càng mặt dày hơn? (20)

Chương 179: Máy rút tiền hay máy gửi ngân hàng (1)

Chương 180: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (2 )

Chương 181: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (3)

Chương 182: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (4 )

Chương 183: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (5 )

Chương 184: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (6 )

Chương 185: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (7 )

Chương 186: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (8 )

Chương 187: Máy rút tiền hay là máy rút ngân hàng? (9 )

Chương 188: Máy rút tiền hay là máy rút ngân hàng? (10 )

Chương 189: Máy rút tiền hay là máy rút ngân hàng? (11 )

Chương 190 : Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (12)

Chương 191 : Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (13)

Chương 192: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (13)

Chương 193: Máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? (15)

Chương 194: Máy Rút Tiền Hay Là Máy Gửi Ngân Hàng? (16)

Chương 195: Máy Rút Tiền Hay Là Máy Gửi Ngân Hàng? (17)

Chương 196: Máy Rút Tiền Hay Là Máy Gửi Ngân Hàng? (18)

Chương 197: Máy Rút Tiền Hay Là Máy Gửi Ngân Hàng? (19)

Chương 198: Máy Rút Tiền Hay Là Máy Gửi Ngân Hàng? (20)

Chương 199: Bạc Cẩm, Tìm Bạn Trai Đi! (1)

Chương 200: Bạc Cẩm, Tìm Bạn Trai Đi! (2)

Đọc Truyện liên quan

Đọc truyện Thần Y Đích Nữ - Dương Thập Lục [Edit Quyển 1 + 2]

Đọc truyện Cô Vợ Thần Bí Của Ông Hoàng Làng Giải Trí. (Ngôn Tình, Hiện Đại, Hắc Bang, HE.)

Đọc truyện [Hoàn] Cung Phi Thượng Vị Ký [Edit]- Như Ngư Hoa Lạc

Đọc truyện Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. (Ngôn Tình Hắc Bang, Sủng , HE) Full

Đọc truyện [Truyện tranh] Thuần tình nha đầu hoả lạt lạt

Đọc truyện Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta - Triệu Kiền Kiền

Đọc truyện Tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. (Ngôn Tình, Hắc Bang)

Đọc truyện [Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô

Đọc truyện Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia.(Ngôn Tình, Hắc Bang, Sủng, HE.)

Đọc truyện Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ sát thủ.( hắc bang) (ngôn tình) HE

Từ khóa google: THIẾU PHU NHÂN VÔ LẠI - DIỆP PHI DẠ, Đọc truyện THIẾU PHU NHÂN VÔ LẠI - DIỆP PHI DẠ